OCP ,cargo,zawodowego przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym , oc spedytora

Każdy przedsiębiorca w branży handlowej, produkcyjnej, jako importer czy też eksporter korzystający z własnych bądź wynajętych środków transportu powinien się zabezpieczyć na wypadek zniszczenia ,uszkodzenia lub utraty towaru. Ubezpieczenie pokryje także koszty przeładunku, przechowania czy też uprzątnięcia i utylizacji towaru.

OCP-jest dla przedsiębiorców wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy.

Cargo-dedykowane jest Klientom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową, usługową, którzy ponoszą interes prawny lub ekonomiczny w zawarciu ubezpieczenia mienia w transporcie, wynikający z warunków zawartego kontraktu handlowego.

Zawodowego przewoźnika w ruchu krajowym i za granicznym-produkt oferowany dla klientów ubiegająch się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi zgodnie wymaganiami Ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami prawa, regulującymi kwestie transportu drogowego rzeczy lub osób.

Oc spedytora- odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu lub telefonicznego